groenbeleid deventer

In de periode 2002 - 2005 verzorgde interra het programmamanagement voor het team Groen Natuur en recreatie van de gemeente Deventer. Daarbij stonden vijf beheeropgaven centraal:

- herijking van groenstructuurplan en groenbeheervisie

- reconstructie van drie historische stadsparken

- herstructurering van verouderde speelvoorzieningen

- ordening groentaken in organisatieontwikkelproces

- verzelfstandiging van de uitvoerende groenteams

 

Hierbij bleek nadrukkelijk hoe waardevol de interactie is tussen dit gemeentelijk groenbeheerteam en bestuurders, bedrijfsleven, bewonersorganisaties, maatschappelijke partners, kenniscentra, samenwerkings verbanden, individuele initiatiefnemers, wijkbeheerders en uitvoerend personeel. Ondanks schaarse gemeentelijke middelen is een start gemaakt met het gebiedsgericht en op maat vernieuwen van stedelijke groen- en speelvoorzieningen. Inspirerend rentmeesterschap, bestuurlijke en ambtelijke gedrevenheid en nauwe samenwerking met externe parters heeft dit mogelijk gemaakt.