proces- en projectmanagement

De senioriteit, in combinatie met kunde, kennis en ervaring, van de interra-partners brengt met zich mee dat ze inzetbaar zijn op vraagstukken die naast inhoudelijke componenten tevens strategische en sturende vaardigheden vergen.
Omdat zij ondernemersvaardigheden op natuurlijke wijze integreren in hun advieswerkzaamheden bieden zij de menselijke component in projecten en processen de gelegenheid om zich optimaal tot hun recht te laten komen.
Dat daartoe bij gelegenheid piketpaaltjes dienen te worden geplaatst is daarvan een vanzelfsprekend gevolg, dat daarbij discrepanties tussen beleidsuitgangspunten en de weerbarstige praktijk dienen te worden opgelost vormen een deel van de uitdaging.
Naast directievoeringen op grote herstructurerings- en ontwikkelingsprocessen wordt ondermeer leiding gegeven aan integrale inrichtings- en uitvoeringsprojecten.