“opkreazjen” van vijf dorpen in wymbritseradiel

In de twee laatste jaren voor de gemeentelijke herindeling moesten nog vijf dorpen in Wymbritseradiel worden opgeknapt: Oudega, Oppenhuizen, Nijland, Hommerts-Jutrijp en Osingahuizen. Later kwam daar nog Nijesyl bij.

 

Met de bewoners moesten plannen worden gemaakt die pasten binnen de budgettaire ruimte van de gemeente. Bij de provincie moesten aanvullende subsidies worden verworven, waarna de plannen technisch konden worden uitgewerkt tot bestek en uitvoering.

 

Interra had over dit hele proces organisatorisch en inhoudelijk de leiding en heeft alle onderdelen van dit proces in zeer goede samenwerking met de afdeling openbare werken van de gemeente kunnen realiseren.