Ecomunity Park, Oosterwolde
ontwerp, besteksvoorbereiding en toezicht

JW Frisosluis, Stavoren
ontwerp en duurzaamheid

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

MVW, Frederiksoord
ontwerp, besteksvoorbereiding en projectleiding

Friese Meren Project
ontwerp en besteksvoorbereiding

De Tsjûkemar
ontwerp en procesbegeleiding

Wij onderkennen de maatschappelijke potenties van de buitenruimte en zetten in op kansen om de leefbaarheid van de wijk of het dorp te vergroten. Ook de waardering voor het stadscentrum en de (stads-)natuur draagt daar aan bij. Inbreng van onze ontwerpkennis zorgt er voor dat de buitenruimte bijdraagt aan de waardeontwikkeling van woningen en vastgoed. Dat geldt ook voor de buitenruimte als ruimte voor systemen voor communicatie, klimaatadaptatie, voedselproductie, grondstoffen en energie.


 

titel

opdrachtgever

jaar

ons werk

Buitenstvallaat

Zwanenburg Projecten

2017

Concept en ontwerp woonlocatie

Haven-plein Elburg

Gemeente Elburg

2017

Stedenbouwkundig concept, ontwerp, civieltechnische voorbereiding

Willemskade

Gemeente Harlingen

2017

Landschappelijke inbedding, ruimtelijke onderbouwing, ontwerp 

Duurzame inpassing N381-Venekoten

Provincie Fryslân

2017

Biobased concept om N381 te integreren in omgeving, ontwerp 

Eysingastate

Entegraven BV

2015 - 2017

Landschappelijke inbedding, ruimtelijke onderbouwing

Crematorium Haskerpoort

Van der Zwaag Uitvaartverzorging

2015 - 2017

Stedenbouwkundig concept, ontwerp, planologische procedures, civieltechnische voorbereiding, aanbesteding infra en toezicht realisatie

Blokhuis Stavoren

Friese Meren Project

2015 - 2017

Ontwerp, bestek, begeleiding verbeelding 

Tsjûkemar deelprojecten

Club van Aanjagers

2016 - 2017

Ondersteunen Stuurgroep en dorpswerkgroepen, initiëren, ontwerpen, kostenramingen en presentaties

Ecomunitypark Ecostyle BV 2011 - 2017 Masterplan, ontwerp en civiele en cultuurtechniek
Oesterdam Tholen Tadema BV 2011 - 2017 Visievorming, procesleiding, stedenbouwkundige onderbouwing, planologisch en politiek traject, ontwerp
Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord Maatschappij van Weldadigheid 2007 - 2017 Beleidsvorming, planologisch traject, planvoorbereiding, bestekken
Retentiebekkens Centrale-As Max Bögel 2015 Landschappelijke inbedding, ontwerp infiltratie en bergingsbassins
Gele Plein Stavoren Friese Meren Project 2015 Concept en ontwerp openbare ruimte
Masterplan centrum Oosterwolde Gemeente Ooststellingwerf 2012 - 2014 Stedenbouwkundig concept, ontwerp, projectleiding
Lindewijk Wolvega Gemeente Weststellingwerf 2008 - 2014 Stedenbouwkundig concept, ontwerp, projectleiding, civieltechnisch toezicht
De Gilden Gemeente Dronten 2010 - 2012 Stedenbouwkundig concept, ontwerp
Masterplannen Friese Meren Project 2011 Concrete recreatief-toeristische Masterplannen voor waterfronten Makkum, Heeg, Stavoren, Harlingen
Wildehoarne II Joure Gemeente Skarsterlân 2005 - 2007 Stedenbouwkundig concept, ontwerp